Oldalak

home

céljaink közhasznúak

ÁLTALÁNOS MISSZIÓ:
a.)    A művészet, közművelődés és oktatás terén és ezekhez kapcsolódó egyéb területeken kifejtett minden olyan tevékenység elősegítése, generálása, lebonyolítása és támogatása, mely az európai és szélesebb nemzetközi dimenzióban megvalósuló tehetséggondozásra és képességfejlesztésre irányul.
b.)    Az esélyteremtés biztosítása és elősegítése a tehetség kibontakoztatása által kortól, nemtől, gazdasági és szociális helyzettől, etnikai hovatartozástól vagy bármiféle más megkülönböztetéstől függetlenül, különösen koncentrálva a valamiféle hátrányos helyzettel küzdő rétegekre. Az egyesületi tevékenység és a különböző szolgáltatások során kiemelt figyelem fordítása a szociálisan-gazdaságilag hátrányos helyzetű, marginalizált, perifériára szoruló, sajátos nevelési igényű vagy etnikai kisebbséghez tartozó csoportokra és képviselőikre.
c.)    A nemzetközi színtéren megvalósuló aktivitások és együttműködések ösztönzése mind jó példák bemutatásával közvetve, mind pedig multiplikátori és mentori segítségnyújtással közvetlenül. Figyelemfelkeltés olyan előnyök és lehetőségek iránt, melyek csak nemzetközi együttműködésekből származhatnak, mint pl. a külföldi tapasztalatok és gyakorlatok cseréje, a látókör szélesedése, vagy a külföldön jól bevált koncepciók és megoldások elfogadása iránti nyitottság. Elfogadtatni azt a tényt, hogy a civil és egyéb intézményi fenntarthatóság, a fenntartható (szellemi) fejlődés útja a személyes és nemzeti identitás védelmével párhuzamosan a nemzetközi együttműködésekben rejlik, a parciális határok átlépésével.
d.)    Figyelemfelkeltés és attitűdformálás az együttműködések során a másság elfogadása, a toleránsabb emberi viszonyok létrejötte, a fajüldözés és kirekesztés elutasítása, és bármiféle diszkrimináció elítélése iránt.
e.)    Az együttműködő partnerek közvetett és közvetlen motivációja az idegen kultúrák felismerésére és elfogadására, valamint az egymás szokásairól, tradícióiról, vagy gondolkodásmódjáról szerzett tapasztalatok és ismeretek megosztására. Az országok és kultúrák közti különbségek tudatosítása, ezáltal a tolerancia, elfogadás és megértés fejlesztése.
f.)     Segítségnyújtás és mentori tevékenység az együttműködő partnerek felé abban a folyamatban, hogy az Európai Unió kiemelt értékeit felismerjék, közelebb kerüljenek hozzájuk, és beillesszék mindennapi gyakorlatukba. Ilyen kiemelt értékek pl. az emberi jogok tiszteletben tartása, a tolerancia, a szolidaritás, a rasszizmus és kirekesztés elleni küzdelem, az antidiszkrimináció, az egyenlő esélyek biztosítása, a kulturális sokszínűség, a hátrányos helyzetűek integrációja, a tudás-alapú társadalom felé való törekvés, az innováció és vállalkozó kedv erősítése stb.
g.)    Az európai tudatosság erősítése, az európai aktív állampolgárság ösztönzése mind a döntések, mind pedig az értékek felismerése, és az értékek védelme terén. Az Európai Közösség felé irányuló érdeklődés felkeltése és erősítése.
Az egyesület (kiemelten) közhasznú tevékenységet folytat, amennyiben
a.) kötelező tevékenységként
-          közművelődési tevékenységet lát el, közösségi teret biztosít (MOSTart Alkotó ház) {1997. CXL. tv. 73-81. § / 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) / 13/2002. (IV.13.) EKÖM r. / 12/2002. (IV.13.) NKÖM r.}
-          felnőttképzést, szakképzést folytat (EsélyÉlmény Program) {1993. évi LXXIX. tv. 86. (3) / 1990. évi LXV. tv. 61. § (1)}
-          önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok bérletére, üzemeltetésére vonatkozó feladatokat lát el (folyamatban) {1990. évi LXV. tv. 8. § (1) / 1993. évi LXXVIII. tv. / 25/2007. (IV.27.) Ör.}
-          esélyegyenlőségi feladatokat lát el esélyegyenlőséget elősegítő szolgáltatások elvégzésével (Esélyteremtő Program), valamint esélyegyenlőségi hálózatok működtetésével (ECOAPE) {XXX}
-          közoktatási feladatokat végez a következő tematikus területeken: információ- és adatszolgáltatás, kommunikáció / külföldi oktatási vásárokon, rendezvényeken való megjelenés / közoktatási projektek, programok lebonyolítása / csereprogramok, mobilitás ösztönzése, mentorálása {XXX}
b.) nem kötelező tevékenységként
-          a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítését, támogatását látja el (TITOK Klub, UNESCO Klub, MOSTart Project Agency, EsélyÉlmény Program, MOSTart Alkotó Ház) {1990. évi LXV. tv. 8. § (5) / 1997. évi CXXXV. tv. / 47/2003. (III.25.) Kh. sz. határozat / 12/2006. (IV.1.) Ör.}
-          nemzetközi kapcsolatok ápolását végzi éves költségvetési rendelet szerint (MOSTart Project Agency, EsélyÉlmény Program, MOSTart Alkotó Ház, ECOAPE) {…..}
-          ifjúsági irodai szolgáltatásokat lát el szerződéskötés alapján éves költségvetési rendelet szerint (folyamatban) {….}

Nincsenek megjegyzések: